JUDr. Ing. Jiří Němec

Advokátní kancelář, Brno, Štefánikova 114/45
volejte: +420 737 109 321

Nabízené služby

obchodní společnosti a podnikání

 • prodej ready made společností (s.r.o., a.s., s.e.)
 • zakládání, změny, fúze, akvizice, zrušení a likvidace obchodních společností a družstev
 • odštěpení části podniku
 • získání podnikatelských oprávnění
 • jmenování a odvolání jednatelů a členů jiných statutárních orgánů společností
 • převody obchodních podílů ve společnostech nebo jejich rozdělení
 • vypořádání společníků obchodních společností
 • zvyšování a snižování základního kapitálu ve společnostech
 • právní asistence při správě obchodních společností (např. organizování valných hromad)
 • zastupování při řízení u obchodního rejstříku
 • sepisování a posuzování smluv v oblasti obchodněprávní problematiky

trvalé zastoupení společností s paušální odměnou

 • trvalé zastoupení společností a podnikatelů s paušálně sjednanou odměnou
 • právní poradenství a konzultační činnost ve věcech souvisejících s předmětem podnikání klienta
 • sepisování smluv, dohod a dalších listin pro klienta
 • posuzování smluv, dohod a dalších listin předložených klientem
 • uplatňování a vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta
 • zastoupení klienta v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • právní konzultace a poradenství osobně, telefonicky či e-mailovou formou
 • zastoupení v řízení před rejstříkovým soudem a při jednání u notáře

nemovitosti

 • sepisování kupních, darovacích, směnných, zástavních, nájemních, podnájemních a jiných smluv, týkajících se nemovitostí a jiných listin, potřebných k uplatnění práva
 • možnost bezpečného zajištění úhrady kupní ceny za převáděné nemovitosti uložením do advokátní úschovy
 • problematika věcných břemen a jejich zápis a výmaz v katastru nemovitostí
 • zápis a výmaz zástavních práv v katastru nemovitostí
 • rozdělení budov na jednotky
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem, stavebním úřadem apod.
 • převody a vypořádání členských práv a povinností v bytovém družstvu
 • právní asistence bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek
 • právní služby v souvislosti se správou nemovitostí
 • komplexní řešení privatizace nemovitostí z obecního majetku
 • zajištění zpracování znaleckých posudků a daňových přiznání, průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. energetických štítků budov)

ověřování podpisů

 • ověřování podpisů na listinách podepsaných před advokátem

dědické právo

 • právní služby ve věci sepisu závěti, listiny o vydědění
 • zastupování dědiců, případně i věřitelů v dědickém řízení a uplatňování jejich nároků

rodinné právo

 • zúžení či rozšíření společného jmění manželů
 • zastupování v rozvodovém řízení a řízeních souvisejících (úprava poměrů nezletilých dětí v době do a po rozvodu, určení výživného, úprava styku nezletilého dítěte s rodičem)
 • sepisování dohody o majetkovém vypořádání manželů

závazkové právo, pohledávky

 • sepisování smluv týkajících se závazkových vztahů
 • uplatňování a vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta
 • realizace závazků, vzniklých z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož i ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností zákonem stanovených.

neziskové organizace

 • zakládání a změny občanských sdružení
 • zakládání a změny nadací, nadačních fondů
 • zakládání a změny obecně prospěšných sdružení

společenství vlastníků jednotek (SVJ)

 • sepsání prohlášení vlastníka budovy
 • organizační zajištění 1. schůze  shromáždění SVJ
 • zajištění zápisu a veškerých změn zápisu SVJ v obchodním rejstříku. (změny v zápisu SVJ v obchodním rejstříku se týkají nejčastěji: změny stanov, změny členů výboru SVJ, změny pověřeného vlastníka aj.)
 • poradenská činnost poskytovaná SVJ
 • zpracování veškerých změn prohlášení vlastníka budovy a zastupování u katastrálního úřadu ve správním řízení

bytová družstva

 • zakládání, změny, zrušení a likvidace bytových družstev
 • sepisování smluv o převodu členských práv a povinností člena družstva
 • sepisování smluv o převodu jednotek do vlastnictví
 • zastupování u katastrálního úřadu ve správním řízení

veřejné zakázky

 • Příprava zadání veřejných zakázek, zpracování nabídek, vypracování námitek do rozhodnutí zadavatele, návrhy na přezkoumání rozhodnutí zadavatele včetně návrhu na přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Způsob stanovení odměny za právní služby

Advokátní kancelář nabízí svým potenciálním klientům první informativní schůzku v trvání 30 minut zdarma. Na této schůzce klient seznámí advokáta se svým požadavkem a konkrétními okolnostmi, advokát posoudí nárok klienta, doporučí postup řešení problému a sdělí klientovi podmínky právního zastupování a jeho cenu za poskytnuté služby. Konzultace je zdarma i v případě, že se advokát s klientem nedohodne na  navázání spolupráce. (Tato nabídka se netýká těch případů, kdy poskytnutí právního rozboru je samotným účelem schůzky klienta s advokátem; tedy tam, kde se klient nemá v úmyslu nechat se advokátem zastupovat a požaduje pouze posouzení daného problému a jeho konzultaci.) Předběžný návrh ceny za právní služby lze podat i prostřednictvím e-mailu; definitivní dohodu lze ovšem uzavřít až na osobní schůzce.

(K možnosti on-line poskytování služeb viz níže.)

Cena

Dohoda o ceně za poskytované právní služby je vždy výsledkem individuální dohody mezi advokátem a klientem a její výše se odvíjí od konkrétních okolností, náročnosti zastupování, v případě soudních sporů se pak odvíjí i od výše žalované částky. Odměna advokáta je zpravidla určena jedním z následujících způsobů:

 • Hodinová odměna, která obvykle činí 1.000,- až 2.500,- Kč za hodinu poskytování právní služby; účtován je vždy jen skutečně vynaložený čas;
 • Paušální odměna za provedení právního úkonu, tato částka je pak konečná a tento způsob sjednání odměny je preferován např. pro sepis či revizi standardních smluv, založení či změny obchodní společnosti, vedení advokátních úschov, provedení školení v předem stanoveném rozsahu etc.;
 • Paušální měsíční odměna; tento způsob stanovení odměny využívají klienti, se kterými advokátní kancelář spolupracuje dlouhodobě; advokátní kancelář pak za smluvenou cenu garantuje stanovený počet hodin právní služby v kalendářním měsíci a stejně tak připravenost k jejich poskytnutí; výsledná cena je pak pro klienta výhodnější než sjednání hodinové odměny ad hoc;
 • Podílová odměna, kdy se odměna advokáta určuje procentem z vysouzené částky v konkrétním případě; tento způsob určení odměny je spíše výjimečný;
 • Další způsoby; např. v případě vymáhání pohledávek je možné odměnu určit stanovenou zálohou s tím, že zbytek odměny je splatný až po vymožení částky v případě úspěchu ve věci.

Poskytování právních služeb on-line

Naše advokátní kancelář klade důraz na individuální přístup ke klientům, který nemusí být vždy slučitelný s možností poskytovat právní služby on-line.

Tyto služby jsou poskytovány stávajícím klientům v případech, kdy on-line komunikace šetří čas klienta, který by bylo nutné věnovat schůzce, popř. časem stráveným dopravou na schůzku. Takový přístup preferují zejména klienti, kteří mají sídlo či bydliště v jiných městech, popř. kteří jsou standardně časově zaneprázdněni nebo poskytnutí právní služby nesnese odkladu.

U nových klientů jsou tyto služby poskytovány spíše výjimečně, zpravidla v případě přípravy standardních smluv nebo jejich revizí, kde klient je schopen sdělit advokátovi všechny podstatné okolnosti e-mailem nebo telefonicky. Právní služba spočívající zejména v právním rozboru, přípravě či revizi smlouvy apod. je pak klientovi předložena písemně elektronickou cestou (e-mailem nebo do datové schránky).

Naší advokátní kanceláři je možno doručovat i tzv. poštovní datové zprávy, tedy zprávy zasílané fyzickými a právnickými osobami (samozřejmě za předpokladu, že tuto službu má aktivovanou i odesílatel).

Spolupráce s jinými subjekty

Kromě právních služeb zajišťuje advokátní kancelář vypracování daňových přiznání či stanovisek a dále velice úzce spolupracuje se znalci pro případy oceňování nemovitostí i movitých věcí, notářskou a exekutorskou kanceláří i soudními tlumočníky.

Kontakt

Advokátní kancelář - JUDr. Ing. Jiří Němec - advokát
Štefánikova 114/45
Brno, 602 00
Mapa
GPS: N 49°12.73968', E 16°36.08768'
Tel: +420 737 109 321
Kancelář: +420 541 241 166
E-mail: info@aknemec.eu
ID datové schránky: cpum49d
IČ: 604 02 288